چقدر سخته...

چقدر سخته، عاشق یکی بشی که نباید بشی...

چقدر سخته، بخاطر اومدن یکی یه دنیا خوش حال شی و بخاطر رفتنش یه دنیا داغون...

چقدر سخته، بخاطر نبود یکی، بخاطر دوری از یکی یه غم گنده تو دلت بیاد که همه هدفات

برات بی معنی و خسته کننده شه...

و چقدر سخته تره، که یکی که بخاطرش دنیات بهم ریخته ازت بپرسه چرا برای آیندت هدف

نداری، و تو، تو دلت بخوای فریاد بزنی فقط بخاطر تو عزیزم از عشق تو، ولی نمی

تونی...عشقی که باید تو دلت حبس کنی...و خیلی سرد جواب میدی انگیزه ندارم...

/ 0 نظر / 23 بازدید