آنچه میخواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمیخواهیم ، آنچه دوست داریم نداریم و آنچه داریم

دوست نداریم. عجیب است که هنوز به موفقیت امیدواریم...

/ 1 نظر / 13 بازدید