ای کاش...

ای کاش تو عمرت فقط به یک نفر میگفتی دوست دارم

ای کاش وقتی میگفتی دوست دارم پای حرفت می موندی

ای کاش وقتی به دستش بوسه زدی و گفتی دوست دارم می موندی و می دیدی تا

صبح دستاشو بو کرده تا عطر عشقت تو قلبش بمونه

ای کاش وقتی می خواستی به یکی دیگه دل ببندی!!!اون شبی رو به یاد می اواردی

که قسم خوردی "دوسش داری"

ای کاش وقتی تا نگاهت به لبخندی که رولباش مرده بود خندیدی از خودت می پرسیدی

به کدوم گناه خوردش کردی ؟

ای کاش....!یادته

/ 0 نظر / 21 بازدید