درد دارد...

درد دارد

وقتی مـی رود

و هـمه می گویند

دوستت نداشـت

و تو نمـی توانی ثابت کنی

که هرشـب

با عاشقانـه هایش

خوابـت می کرد...

/ 2 نظر / 9 بازدید
nobody

حــــس خوبـــــي نيست در رويــــاي کسي گـــــم شوي کــــــه فکــــر تـــــو حتــــي در خوابــــــش هم نميگنجـــــــد…

nobody

حلقـه ی ِ بازوانت تنگ تـر می شـــود و من آزاد تـــر گــم می شـــومــ میـان ِ دنیـایی ِ کـه فقط انـدازه ی ِ یکـ من جـــا دارد ..