کـــاش حـــرفــــِ دلِ مــن هـمـــ وقـــتـــی بهــ گـوشــِ دلــَتــــ میــ رسـیــــد پـیـــغــامــِ

تــحـویــل میـــ داد !!!

/ 1 نظر / 5 بازدید
بهار

واقعا[گل]