گـاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ

آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ آیـد...

/ 2 نظر / 7 بازدید
Ghazal

what!?? کدوم بت!؟...ی ادم خیالی تو چت روم ساختن! بعد میگن حضرت ابراهیم بیاد کامبیوترو دو شقه کنه !!!!.....

بهار

[گل]