به او بگویید دیگر "او" های نوشته هایم را به خود نگیرد...

از این به بعد او دیگر آن او نیست...!

/ 3 نظر / 4 بازدید
بهار

[گل]

nobody

حَســـــرتـــ ! یَعنــــی رو به رویَم نشستــــه ای . . . وَ باز خیســــیِ چَشمانَمـ را . . . آنــ دَستمــــالِ خُشکـــِ بی اِحساســـ پاکــــ کند . . . حَســــرَتـــ ! یَعنـــــی شانه هایَتــــ دوشــ به دوشَــــمـ باشَـــد . . . اَمــا نتوانَمـ از دِلتَنگـــی به آنــ پَنـــاه ببرَمـ . . . حَســــرَتـ ! یَعنـــــی تو که دَر عیـــنِ بودَنَتـــ . . . داشتَنَتــــ را آرزو میکنَمـ